Beleidsverklaring


Bekrachtiging handboek

Brink Verkeer

De in de inhoudsopgave(n) van ons organisatiehandboek vermelde informatiedocumenten en registratieformulieren zijn door de directie goedgekeurd voor gebruik. Informatiedocumenten en registratieformulieren met een ander versienummer dan wel opmaak-/wijzigingsdatum dan in de inhoudsopgave(n) genoemd, dienen in beginsel vanaf de in de inhoudsopgaven vermelde datum niet (meer) te worden gebruikt.

Namens de directie,

R. van den Brink, alg. directeur

Amersfoort, 10-09-2017

Verklaring m.b.t. kwaliteits-, Arbo- en milieubeleid

Onze organisatie beschikt over een KAM-systeem  (Kwaliteits-, Arbo- en Milieumanagement) voor de volgende activiteiten:

 • uitzending van personeel voor de uitvoering van verkeersregelwerkzaamheden
 • uitzending van personeel voor de uitvoering van verkeersmaatregelen
 • uitvoering van verkeersregelwerkzaamheden
 • uitvoering van verkeersmaatregelen.

Ons KAM-systeem  voldoet aan de vereisten van de normen ISO-9001:2015  en VCU 2011/05.

Ons KAM-systeem is opgezet om ervoor te zorgen dat alle benodigde stappen worden genomen teneinde:

 • Een kader biedt voor onze doelen;
 • Daarnaast stemmen we onze strategie voor de komende periode af op de belangrijkste interne en externe uitdagingen (issues) waarmee we te maken hebben of die we verwachten (en die invloed zullen hebben op de richting van onze organisatie). Hierin betrekken we de eisen van relevante belanghebbenden, die van invloed (zullen) zijn op onze organisatie.
 • Ook interne en externe klachten kunnen een input zijn voor issues. Dit systeem helpt ons om heldere doelen vast te stellen, en onze kwaliteitsdoelstellingen hier op af te stemmen;
 • Tevens vormen het meten, controleren en analyseren van onze processen een belangrijk onderdeel om vast te stellen in hoeverre onze processen continue verbeteren om zo onze geplande doelstellingen te bereiken;
 • Het borgen van wetgeving en (interne) afspraken;
 • Voorspelbaar maken welke uitwerking eventuele aanpassingen op de effectiviteit van de processen zou kunnen hebben.
 • het winstoogmerk samen te laten gaan met betrouwbaarheid voor de opdrachtgevers, verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers, alsmede verantwoordelijkheid voor een goed leefmilieu
 • aan de afnemers en toeleveranciers voldoende kwaliteitsniveau te waarborgen, waarbij de contracten correct worden uitgevoerd
 • de werkzaamheden uit te voeren conform de ten grondslag liggende normen en keurmerken
 • personeel in dienst te hebben, dat voldoet aan de gestelde eisen.
 • het milieu zo weinig mogelijk te belasten. Actief stimuleren carpoolen. Daar waar mogelijk batterijen vervangen door oplaadbare batterijen
 • Optimaliseren van geografische inzet personeel, minder reizen waardoor wordt het milieu minder belast.

Ons beleid is dan ook:

 • streven naar continue verbetering op het gebied van product- en leveringskwaliteit, Veiligheid van onze mensen  en omstanders, alsmede milieubeheersing
 • gestructureerd werken aan verbetering van productie en producten
 • Voorkomen persoonlijk letsel bij onze mensen
 • Bevorderen van een zorgzame plaatsing van onze verkeersregelaars om de optimale afstemming te krijgen voor onze opdrachtgevers en onze mensen;
 • beperking dan wel zo veel mogelijk voorkómen van lucht-, water- en bodemverontreiniging, geluids- en andere hinder, alsmede nadelige milieueffecten bij het gebruik van materieel en grondstoffen
 • het adequaat informeren van in- en externe betrokkenen en belangstellenden over de mate van milieubelasting en de gerealiseerde verbeteringen, vanwege ons beleid tot transparantie.

Als Operationeel Directeur draag ik er zorg voor dat het beleid, de algemene doelstellingen en alle vastgelegde afspraken, door alle medewerkers worden begrepen, uitgevoerd en op peil gehouden, en vertrouw erop, dat alle medewerkers alsmede de externe betrokkenen de directie zullen ondersteunen bij het ten uitvoer brengen van deze beleidsverklaring.

Verklaring uitgifte KAM-handboek

Met ingang van 18-10-2019 verklaart ondergetekende dit KAM-handboek van kracht voor Brink Verkeer Infra BV.

Verklaring aanstelling KAM-functionarissen

Met ingang van 01 augustus 2020  is K. (Kees) van Opdorp benoemd tot algemeen KAM-functionaris. De bijbehorende taken bestaan onder andere uit het (laten) beschrijven, bewaken, beheren alsmede onderhouden/actualiseren van het KAM-systeem. De algemeen KAM-functionaris laat zich bijstaan door de KAM-ondersteuning.

Zijn taak bestaat onder andere uit het vertegenwoordigen van de directie naar auditerende en certificerende instanties.

Amersfoort, 13-10-2023
R. v. d. Brink