Beleidsverklaring


Bekrachtiging handboek

Brink Verkeer

De in de inhoudsopgave(n) van ons organisatiehandboek vermelde informatiedocumenten en registratieformulieren zijn door de directie goedgekeurd voor gebruik. Informatiedocumenten en registratieformulieren met een ander versienummer dan wel opmaak-/wijzigingsdatum dan in de inhoudsopgave(n) genoemd, dienen in beginsel vanaf de in de inhoudsopgaven vermelde datum niet (meer) te worden gebruikt.

Namens de directie,

R. van den Brink, alg. directeur

Amersfoort, 10-09-2017


Verklaring m.b.t. kwaliteits-, arbo- en milieubeleid

Onze organisatie beschikt over een KAM-systeem (Kwaliteits-, Arbo- en Milieumanagement) voor de volgende activiteiten:

– uitzending van personeel voor de uitvoering van verkeersregelwerkzaamheden;

– uitzending van personeel voor de uitvoering van verkeersmaatregelen;

– uitvoering van verkeersregelwerkzaamheden;

– uitvoering van verkeersmaatregelen.

Ons KAM-systeem voldoet aan de vereisten van de normen ISO-9001:2015 en VCU .

Ons KAM-systeem is opgezet om ervoor te zorgen dat alle benodigde stappen worden genomen teneinde:

– het winstoogmerk samen te laten gaan met betrouwbaarheid voor de opdrachtgevers, verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers, alsmede verantwoordelijkheid voor een goed leefmilieu;

– aan de afnemers en toeleveranciers voldoende kwaliteitsniveau te waarborgen, waarbij de contracten correct worden uitgevoerd;

– de werkzaamheden uit te voeren conform de ten grondslag liggende normen en keurmerken;

– personeel in dienst te hebben, dat voldoet aan de gestelde eisen;

– het milieu zo weinig mogelijk te belasten.

Ons beleid is dan ook:

– streven naar continue verbetering op het gebied van product- en leveringskwaliteit, alsmede milieubeheersing;

– gestructureerd werken aan verbetering van productie en producten;

– beperking dan wel zo veel mogelijk voorkómen van lucht-, water- en bodemverontreiniging, geluids- en andere hinder, alsmede nadelige milieueffecten bij het gebruik van materieel en grondstoffen;

– het adequaat informeren van in- en externe betrokkenen en belangstellenden over de mate van milieubelasting en de gerealiseerde verbeteringen, vanwege ons beleid tot transparantie.

De directie draagt er zorg voor dat het beleid, de algemene doelstellingen en alle vastgelegde afspraken, door alle medewerkers worden begrepen, uitgevoerd en op peil gehouden, en vertrouwt erop, dat alle medewerkers alsmede de externe betrokkenen de directie zullen ondersteunen bij het ten uitvoer brengen van deze beleidsverklaring.

Verklaring uitgifte KAM-handboek

Met ingang van 09 juli 2017 verklaart ondergetekende dit KAM-handboek van kracht voor Brink Verkeer.

Verklaring aanstelling KAM-functionarissen

Met ingang van 01 augustus 2020 is K. (Kees) van Opdorp benoemd tot algemeen KAM-functionaris. De bijbehorende taken bestaan onder andere uit het (laten) beschrijven, bewaken, beheren alsmede onderhouden/actualiseren van het KAM-systeem. De algemeen KAM-functionaris laat zich bijstaan door de KAM-ondersteuning.

Met ingang van 09 juli 2017 is R. (Rudi) van den Brink benoemd tot directievertegenwoordiger. Deze taak bestaat uit het vertegenwoordigen van de directie naar auditerende en certificerende instanties.

Met ingang van 09 juli 2017 is SCM Diensten BV benoemd tot KAM-ondersteuning. Haar taken bestaan onder andere uit het op verzoek beschrijven, bewaken en beheren van het organisatiesysteem, het onderhouden/actualiseren van het organisatiehandboek, alsmede het bieden van veiligheids- en milieukundige ondersteuning bij het KAM-systeem en andere aspecten van de bedrijfsvoering.

Amersfoort, 09 juli 2017

R. van den Brink, directeur